Hayastan.republika.pl
Hayastan.republika.pl

²ñ¢ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý í³Ûñ»ñ

²ñ¢ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý í³Ûñ»ñ

²ñ¢ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý í³Ûñ»ñ, áñáÝù ³ÛÅÙ ·ïÝíáõÙ »Ý ÂáõñùdzÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ¢ гÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ êï³ÙµáõÉáõÙ²ñ³ñ³ïÁ ÂáõñùdzÛÇ ÏáÕÙÇó

гÛÏ³Ï³Ý ·»ñ»½Ù³ÝáóÁ ¶¢³½áõÙ

гÛÏ³Ï³Ý ·»ñ»½Ù³ÝáóÁ ¶¢³½áõÙ

гÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ êï³ÙµáõÉáõÙ
ÜϳñÝ»ñÇ Ñ»ÕÇݳϪ سñÇáõß Î³ñåÇÝëÏÇ
[ ²ÝÇ ] - [ ²Ëóٳñ ]

Map of Armenia

Armenian genocide of 1915

Armenian cross-stone

Armenian money - DRAM

Masis (Ararat)

Lake Sevan

Photo galery

NARDI - Backgammon¶áí³½¹
WebMaster: Samvel ShahumyanCopyright © 2001 Hayastan.republika.pl