Hayastan.republika.pl
Hayastan.republika.pl

Ð ² Ú ² ê î ² Ü

Ø»ëñáå سßïáó (361- 440)

Ø»ëñáå سßïáó
(361- 440)

  Ø»ëñáå سßïáóÁ гÛáó ³Ûµáõµ»ÝÇ ëï»ÕÍáÕÝ ¿, ѳ۳ɻ½áõ ¹åñáóÇ ¢ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ÇñÁ£

  ÌÝáõݹáí »Õ»É ¿ î³ñáÝÇ Ð³ó»Ï³ó ·ÛáõÕÇó, ì³ñ¹³Ý ³ÝáõÝáí ßÇݳϳÝÇ áñ¹ÇÝ£ ÌÝÝ¹Û³Ý Ñ³í³Ý³Ï³Ý ï³ñÇݪ 361£ ÎñÃáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ó»É Ü»ñë»ë Ø»Í Ñ³Ûñ³å»ïǪ г۳ëï³ÝáõÙ µ³ó ³ñ³Í ûï³ñÉ»½áõ ¹åñáóÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙª ïÇñ³å»ï»Éáí Ñáõݳñ»ÝÇÝ, ³ëáñ»ÝÇÝ ¢ å³ñëÏ»ñ»ÝÇÝ£
  ̳é³ÛáõÃÛ³Ý ¿ ³Ýó»É Êáëñáí ²ñß³ÏáõÝÇ Ñ³Ûáó ó·³íáñÇ ³ñùáõÝÇùáõÙª áñå»ë ³ñù³Û³ïáõñ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ ·ñÇ ³éÝáÕ ¢ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý£ àñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ï³ñí»É ¿ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñáí, ÷á˳¹ñí»É ¶áÕÃÝ ·³í³é ¢ Çñ»Ý ÝíÇñ»É ×·ÝáõÃÛ³Ý áõ ù³ñá½ãáõÃ۳ݣ ²Û¹ ÁÝóóùáõÙ Ùï³ÑÕ³ó»É ¿ ѳÛáó ·Çñ ëï»ÕÍ»Éáõ ÝíÇñ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÁ£ úï³ñ³ù³Õ ¹³ÝÇ»ÉÛ³Ý Ý߳ݳ·ñ»ñÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá, ê³Ñ³Ï ä³ñâ »åÇëÏáåáë³å»ïÇ ¢ ìé³Ùß³åáõÑ Ã³·³íáñÇ ë³ï³ñáõÙáí, 405-406 ÃÃ. Ù»ç º¹»ëdzÛáõÙ ëï»ÕÍ»É ¿ ѳÛáó ³Ûµáõµ»ÝÁ£
  سßïáóÝ Çñ »é³Ý¹Ý áõ ÇÙ³ó³Ï³Ý ѳÝ׳ñÁ ÝíÇñ³µ»ñ»É ¿ ѳÛñ»ÝÇ ÅáÕáíñ¹Ç ÏñÃáõÃÛ³ÝÝ áõ Éáõë³íáñáõÃÛ³ÝÁª ¹åñáóÝ»ñ ÑÇÙÝ»Éáí г۳ëï³ÝÇ Ã»° ³ñ¢»ÉÛ³Ý ¢ û° µÛáõ½³Ý¹³Ï³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ£ ³ñ·Ù³ÝÇã ¿ ¢ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛ³Ý ëϽµÝ³íáñáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ£ Üñ³Ý »Ý å³ïϳÝáõÙ µ³½Ù³ÃÇí Ñá·¢áñ »ñ·»ñª ²å³ß˳ñÑáõÃÛ³Ý Ï³ñ·Ç ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ,áñáÝù ϳï³ñíáõÙ »Ý Ø»Í å³ÑùÇ ßñç³ÝáõÙ£
  ì³Ë׳Ýí»É ¿ 440Ã. ÷»ïñí³ñÇ 17-ÇÝ£ ³Õí»É ¿ ì³Ñ³Ý ²Ù³ïáõÝÇ Çß˳ÝÇÝ å³ïϳÝáÕ úß³Ï³Ý ·ÛáõÕáõÙ£ ê.Ø»ëñáå »Ï»Õ»óáõÙ ³Ù÷á÷í³Í Ýñ³ ßÇñÇÙÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý áõËï³í³Ûñ ¿£
  سßïáó Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ëñµ³½³Ý, ëáõñµ, ÍÇë³Ï³Ý, ³Õáó·Çñù£
  гۻñ»Ý ï³é»ñáí ³é³çÇÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÁ ·ñ»ó Ø»ëñáå سßïáóÁª

"ֳݳã»É ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ ¢ ½Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É ½µ³Ýë ѳÝ׳ñáÛ"

("ֳݳã»É ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ áõ Ëñ³ï, ÇÙ³Ý³É Ñ³Ý׳ñÇ Ëáëù»ñÁ")


Մաշտոցի Շարականներից

--<<(())>>--
Վտանգիմ ի բազմութենէ մեղաց իմոց,
Աստուած խաղաղութեան, օգնեա ինձ:

Ալեկոծիմ հողմով անօրէնութեան իմոյ,
Թագաւոր խաղաղութեան, ոգնեա ինձ:

Ի խորըս մեղաց ծովու տարաբերեալ ծփիմ,
Նաւապետ բարի, փրկեա զիս:

--<<(())>>--

Ծով կենցաղոյս հանապազ զիս ալեկոծէ.
Մրրկեալ ալիք թշնամին ինձ յարուցանէ.
Նաւապետ բարի, լեր անձին իմոյ ապաւեն:
Ի համբառնալ իմում առ քեզ զաչս իմ` օգնեա ինձ, տէր:
Ի յօրհնութիւն նոր օրհնեսցուք զքեզ, Քրիստոս փրկիչ մեր:
Այցելու մեր և փրկիչ, կեցո զանձինըս մեր:

--<<(())>>--

Մեղայ Տէր, բազումողորմ Աստուած,
Մեղայ, ողորմեա:
Մեղայ Տէր, և անկանիմ առաջի Քո,
Մեղայ, ողորմեա:
Մեղայ Տէր, խոստովանիմ զյանցանս իմ,
Մեղայ, ողորմեա:

--<<(())>>--

Ընդ առաւօտս կանխեցից՝
Յանդիման լինել քեզ,
Թագաւոր իմ և աստուած իմ:

Ընդ առաւօտս լուիցես
Ձայնի իմում, տէր.
Թագաւոր իմ և աստուած իմ:

Ես զքեզ աղաչեմ, տէր,
Նայեա յաղօթս իմ,
Թագաւոր իմ և աստուած իմ:


Map of Armenia

Armenian genocide of 1915

Armenian cross-stone

Armenian money - DRAM

Masis (Ararat)

Lake Sevan

Photo galery

NARDI - Backgammon¶áí³½¹
WebMaster: Samvel ShahumyanCopyright © 2001 Hayastan.republika.pl