Hayastan.republika.pl
Hayastan.republika.pl

²Ë³ٳñ

²Ë³ٳñ

  ì³Ý³ É×Ç ²Ëóٳñ ÏÕ½ÇÝ ·ïÝíáõÙ ¿ å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ì³ëåáõñ³Ï³Ý ݳѳݷáõÙ (³ÛÅÙÛ³Ý ÂáõñùdzÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ)£ 915 - 921 Ã.Ã. سÝí»É ׳ñï³ñ³å»ïÇ ÏáÕÙÇó ³Ûëï»Õ ϳéáõóí»É »Ý êáõñµ ʳ㠻ϻջóÇÝ ¢ ³ñù³Û³Ï³Ý å³É³ïÁ£ γéáõóáÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ϳï³ñí»É »Ý ¶³·ÇÏ ²ñÍñáõÝÇ Ã³·³íáñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ£ 1113 Ã. - Çó êáõñµ ʳ㠻ϻջóÇÝ ¹³ñÓ»É ¿ ²ËóٳñÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ µÝ³Ï³í³ÛñÁ£

²ñ¢ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³Ý (³ÛÅÙ ÂáõñùdzÛÇ ï³ñ³ÍùáõÙ)

ÜϳñÝ»ñÇ Ñ»ÕÇݳϪ ¸áÙÇÝÇÏ Ú³ñÅáݵ»Ï


[ ²ÝÇ ] - [ î³ñµ»ñ ]

Map of Armenia

Armenian genocide of 1915

Armenian cross-stone

Armenian money - DRAM

Masis (Ararat)

Lake Sevan

Photo galery

NARDI - Backgammon¶áí³½¹
WebMaster: Samvel ShahumyanCopyright © 2001 Hayastan.republika.pl